این سایت بخشی از پورتال بیست رنگ است.

این پورتال با هدف تبدیل شدن به یک منبع اطلاعاتی جامع در حال گسترش می باشد.

پلن نقره‌ای پلن طلایی پلن الماسی سرویس ورود / ویرایش اطلاعات ب سرویس ورود / ویرایش اطلاعات الف
پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی  10 مورد ورود یا ویرایش اطلاعات در روز  20 مورد ورود یا ویرایش اطلاعات در روز
تعداد ۳ درخواست در یک ماه تعداد ۷ درخواست در یک ماه تعداد ۱۲ درخواست در یک ماه    
زمان پاسخگویی اولیه ۳ ساعت زمان پاسخگویی اولیه ۲ ساعت زمان پاسخگویی اولیه ۱ ساعت    
( در ساعات اداری ) ( در ساعات اداری ) ( در ساعات اداری )    
--- --- افزایش امنیت سایت    
--- افزایش سرعت سایت افزایش سرعت سایت    
مشاوره / آموزش تلفنی ( ۲۰ دقیقه در ماه ) مشاوره / آموزش تلفنی ( ۴۰ دقیقه در ماه ) مشاوره / آموزش تلفنی ( ۶۰ دقیقه در ماه )    
۳ ماهه 325 هزار تومان 3 ماهه 810 هزار تومان ۳ ماهه 1 میلیون و 900 هزار تومان 3 ماهه 3 میلیون و 200 هزار تومان 3 ماهه 4 میلیون و 600 هزار تومان
۶ ماهه 600 هزار تومان ۶ ماهه 1 میلیون و 450 هزار تومان ۶ ماهه 3 میلیون و 600 هزار تومان 6 ماهه 6 میلیون تومان 6 ماهه 8 میلیون و 400 هزار تومان
یک ساله 1 میلیون تومان (اقتصادی) یک ساله 2 میلیون و 400 هزارتومان (اقتصادی) یک ساله 6 میلیون تومان (اقتصادی) یک ساله 10 میلیون و 800 هزار تومان (اقتصادی) یک ساله 14 میلیون  و 400 هزار تومان (افتصادی)

توجه: دوستانی که سروریس ورود و ویرایش اطلاعات را می خواهند بایستی به همراه آن از یکی از تعرفه های پشتیبانی نقره ای یا طلایی یا الماسی استفاده فرمایند.