این سایت بخشی از پورتال بیست رنگ است.

این پورتال با هدف تبدیل شدن به یک منبع اطلاعاتی جامع در حال گسترش می باشد.

پلن نقره‌ای پلن طلایی پلن الماسی سرویس ورود / ویرایش اطلاعات ب سرویس ورود / ویرایش اطلاعات الف
ماهیانه 60 هزار تومان ماهیانه 153 هزار تومان ماهیانه 360 هزار تومان ماهیانه 600 هزار تومان ماهانه 1 میلیون و 80 هزار تومان
بروزرسانی هسته، قالب و افزونه بروزرسانی هسته، قالب و افزونه بروزرسانی هسته، قالب و افزونه 10 مورد ورود یا ویرایش اطلاعات در روز 20 مورد ورود یا ویرایش اطلاعات در روز
پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی    
تعداد ۳ درخواست در یک ماه تعداد ۷ درخواست در یک ماه تعداد ۱۲ درخواست در یک ماه    
زمان پاسخگویی اولیه ۳ ساعت زمان پاسخگویی اولیه ۲ ساعت زمان پاسخگویی اولیه ۱ ساعت    
( در ساعات اداری ) ( در ساعات اداری ) ( در ساعات اداری )    
--- --- افزایش امنیت سایت    
--- افزایش سرعت سایت افزایش سرعت سایت    
مشاوره / آموزش تلفنی ( ۲۰ دقیقه در ماه ) مشاوره / آموزش تلفنی ( ۴۰ دقیقه در ماه ) مشاوره / آموزش تلفنی ( ۶۰ دقیقه در ماه )    
۳ ماهه 180 هزار تومان 3 ماهه 459 هزار تومان ۳ ماهه 1 میلیون و 80 هزار تومان 3 ماهه 1 میلیون و 800 هزار تومان 3 ماهه 3 میلیون و 240 هزار تومان
۶ ماهه 360 هزار تومان ۶ ماهه 918 هزار تومان ۶ ماهه 2 میلیون و 160  هزار تومان 6 ماهه 3 میلیون و 600 هزار تومان 6 ماهه 6 میلیون و 480 هزار تومان
یک ساله 600 هزار تومان (اقتصادی) یک ساله ۱ میلیون و 530  هزار تومان (اقتصادی) یک ساله ۳ میلیون و 600 هزار تومان (اقتصادی) یک ساله 6 میلیون تومان (اقتصادی) یک ساله 10 میلیون و 800 هزار تومان (افتصادی)

توجه: دوستانی که سروریس ورود و ویرایش اطلاعات را می خواهند بایستی به همراه آن از یکی از تعرفه های پشتیبانی نقره ای یا طلایی یا الماسی استفاده فرمایند.