این سایت بخشی از پورتال بیست رنگ است.

این پورتال با هدف تبدیل شدن به یک منبع اطلاعاتی جامع در حال گسترش می باشد.

سایت شخصی سایتی است که اشخاص در آن به بیان دیدگاه ها و نظرات و خاطرات خود می پردازند و می توانند برای این کار از متن، صوت، تصویر و فیلم استفاده کنند.

این نوع سایت برای معرفی نامزدهای انتخاباتی بسیار مفید است.