این سایت بخشی از پورتال بیست رنگ است.

این پورتال با هدف تبدیل شدن به یک منبع اطلاعاتی جامع در حال گسترش می باشد.

 دمو شرکتی شماره یک

سایت شرکتی نمونه مربوط به یک شرکت مشارکت در ساخت می شود که کلیه نیازهای ایشان در معرفی خود به مشتریان شان در سایت تامین شده است.